Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór

0

Otrzymujesz nakaz zapłaty, ale się z nim nie zgaadzasz? W takiej sytuacji warto wysłać pismo ze sprzeciwem. W tym artykule pokażemy, jak napisać sprzeciw od nakazu zapłaty. Postaramy się wskazać na to, w jakich sytuacjach można napisać sprzeciw od polecenia zapłaty. Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty, aby pismo było skuteczne? Niezależnie od tego, czy nakaz zapłaty otrzymujesz od firmy windykacyjnej, banku w którym masz kredyt gotówkowy, czy chwilówki zawsze możesz złożyć swój sprzeciw.

W tym artykule znajdziesz wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz wzory innych sprzeciwów, które mogą się przydać w podobnej sytuacji. Znajdziesz tu:

 • sprzeciw od nakazu zapłaty wysłanego przez firmę windykacyjną
 • sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym (wysyłany do Sądu)
 • sprzeciw do nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym (wysyłany do E-Sądu w Lublinie)

Otrzymałem sądowy nakaz zapłaty – co dalej?

Co zrobić, jeśli otrzymam sądowy nakaz zapłaty? Dla wielu osób taka sytuacja jest bardzo stresująca, a takie pytanie nie pozwala skierować myśli na inne tematy. Przede wszystkim warto na chłodno przeanalizować sytuację, w jakiej się znajdujemy.  Jeżeli planujemy złożyć sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty, warto nie zwlekać i działać szybko. Zapisy Kodeksu Postępowania Cywilnego, Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296, mówią o tym, że po otrzymaniu nakazu mamy kilkanaście dni na wysłanie swojego sprzeciwu. Jest to dość długi czas, aby odpowiednio przygotować się i przygotować pismo, w czym z pewnością pomoże nasz wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty. Warto natomiast działać sprawnie i bez zbędnej zwłoki, gdyż czas działa na naszą niekorzyść. Warto dodać, że termin na złożenie sprzeciwu jest liczony od daty doręczenia nakazu zapłaty lub odebrania listu poleconego.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – postępowanie upominawcze. Wzór sprzeciwu, formularz

Zwykle przekazanie sprawy na drogę sądową jest poprzedzone wysłaniem wezwania do zapłaty. Kto może wystąpić na drogę sądową i uzyskać w ten sposób nakaz zapłaty? Może być to zarówno bank, firma pożyczkowa, ubezpieczalnia, ale także niemal dowolna inna instytucja, w której mamy zaległości. Najczęściej jest to jednak firma windykacyjna, które działa w imieniu wierzyciela lub nawet odkupiła od niego nasz dług.

Zwykle sądowy nakaz zapłaty otrzymamy w wyniku uproszczonego postępowania sądowego – upominawczego, nakazowego lub zwykłego). Rozpoczęcie i prowadzenie takiego postępowania musi być działaniem wedle pewnych rygorystycznych reguł opisanych w prawie. Między innymi powód musi skorzystać z odpowiedniego druku do złożenia pozwu. Taki formularz można jednak bez problemu pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Aby dopełnić wszelkich formalności i żeby przedstawić swój sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu sądowym  jak najskuteczniej, warto zawrzeć w piśmie komplet niezbędnych dokumentów i wskazać na podstawę prawną.

Wzory pisma – sprzeciwu od nakazu zapłaty na rok 2022

 • Sprzeciw od nakazu zapłaty (dokument PDF)
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty (dokument RTF – można go edytować na komputerze)
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty (dokument DOC – można go edytować na komputerze)
 • Sprzeciw od nakazu zapłaty (dokument ODT– można go edytować na komputerze)

Warto wspomnieć o tym, że jeszcze niedawno (do 7 listopada 2019 roku) jeżeli pozew został złożony na urzędowym formularzu, sprzeciw od nakazu zapłaty także musiał być wykonany na odpowiednim piśmie. Firmy windykacyjne korzystały z tego, gdyż wielu dłużników nie zdawało sobie z tego sprawy – ich sprzeciw wysłany w innej formie mógł być więc nieskuteczny. Na szczęście przepisy te uległy zmianie i obecnie nie ma konieczności składania sprzeciwu od nakazu zapłaty na odpowiednim formularzu urzędowym.

Brak konieczności stosowania konkretnego wzoru sprzeciwu od nakazu zapłaty nie oznacza jednak z pewnością, że cały proces jest prosty dla pozwanego. Dlatego warto zapoznać się z naszym poradnikiem i wypełnić pismo ze sprzeciwem w odpowiedni sposób. Szczególnie istotne jest właściwe wypełnienie uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – wysłać go jako zwykłe pismo, czy na urzędowym formularzu?

Na początku warto zastanowić się nad tym, jak wysłać sprzeciw od nakazu zapłaty. Można zrobić to na dwa sposoby:

 • na urzędowym formularzu
 • w formie pisemnej

Warto wiedzieć, że pierwsza forma (sprzeciw od nakazu zapłaty na urzędowym formularzu) wybieramy tylko wtedy, kiedy sam pozew również został wniesiony na urzędowym formularzu (regulują to przepisy: Art. 503 § 2 k.p.c.). W innych sytuacjach swój sprzeciw należy wnieść po prostu w formie pisemnej, bez konieczności wypełniania formularza urzędowego. Uwaga! Dotyczy to tylko sytuacji, kiedy nakaz zapłaty został wydany przed 7 listopada 2019 roku).

Jeżeli użyjemy niewłaściwego sposobu, sprzeciw może zostać zwrócony. Wtedy osoba wnosząca go musi go uzupełnić.

Uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty – co w nim napisać?

Jednym z najważniejszych elementów sprzeciwu od nakazu zapłaty jest uzasadnienie. To w tym miejscu pozwany musi przedstawić swoje argumenty. Uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty jest miejscem, w którym trzeba napisać, z czym się nie zgadzamy i opisać swoją wersję wydarzeń.

Na czym może polegać sprzeciw od nakazu zapłaty? Pozwany może w nim odważyć, że zawierał umowę z powodem. Można także nie zgodzić się z podstawą wystawienia różnych faktur, rachunków czy innych dokumentów. W niektórych przypadkach dochodzi także do przedawnienia długów (zobacz, kiedy dochodzi do przedawnienia długu). W każdej z tych sytuacji to powód musi udokumentować zasadność swojego żądania zapłaty.

Trzeba też podkreślić, że to do obowiązku pozywającego należy udowodnienie, że pozwany w ogóle ma u niego jakieś zobowiązanie. Nawet w przypadku istnienia takiego długu, pozwany nie obowiązku przyznawania się do niego. W przypadku sprawy sądowej zadaniem dłużnika nie jest także udowodnienie, że dług nie istnieje. To rolą powoda jest udokumentowanie całej sytuacji.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pewną istotną kwestię. W bardzo wielu sytuacjach firmy próbują odzyskać długi, które uległy przedawnieniu. Zawsze warto więc dokładnie sprawdzić datę powstania długu i odnieść się do tego.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – jak wygląda pismo z Sądu Rejonowego lub Okręgowego?

Co świadczy o tym, że mamy do czynienia z sądowym nakazem zapłaty wydanym [przez “zwykły” Sąd (takim nazywamy Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy)? Druk powinien być opatrzony odpowiednią pieczątką, data i miejsce wydania nakazu zapłaty. Znajdzie się tam także informacja o tym, kto wydał nakaz zapłaty. Informacja ta dotyczy zarówno konkretnego Sądu, jak i sędziego lub referendarza. Poza pouczeniem i informacjami o długu znajdzie się tam także pełen zakres danych powoda – firmy lub instytucji, która wnosi o zapłatę długu.

Nakaz zapłaty wydany przez e-Sąd w Lublinie – jak wygląda pismo z e-sądu w elektronicznym postępowaniu upominawczym?

Do rozstrzygania takich sporów, jak nie uregulowanie zobowiązania finansowego, został powołany Sąd Elektroniczny w Lublinie. E-Sąd może przesłać nakaz zapłaty w EPU (Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym). Nie znajdziemy tam pieczątki Sądu Rejonowego w Lublinie – Zachód, gdzie zlokalizowany jest e-Sąd. Dokument przesłany przez e-Sąd jest jednak w pełni zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i należy go traktować jak inne pisma urzędowe.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – co dalej?

Po sporządzeniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (lub EPU) jest on doręczany pozwanemu. Od tego momentu trzeba się liczyć z prawnymi skutkami wydania takiego nakazu. Taki sądowy nakaz zapłaty stanowi tytuł egzekucyjny. Nie ma jeszcze tytułu wykonawczego, więc nie jest podstawą do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Może jednak do niej dojść jeżeli dłużnik nie spłaci zobowiązania, ani nie wniesie sprzeciwu na otrzymany nakaz zapłaty.

Postępowanie komornicze może się rozpocząć w trakcie dwóch tygodni od skutecznego doręczenia nakazu zapłaty. Wtedy bowiem nakaz zapłaty otrzymuje tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym. Warto więc zareagować szybko, aby uniknąć zajęcia komorniczego. Zobacz, kiedy może dojść do zajęcia komorniczego.

Zasady pisania sprzeciwu od nakazu zapłaty

Mimo, że wraz z doręczeniem sądowego nakazu zapłaty zaczyna biec termin na podjęcie działania przez pozwanego, warto poświęcić chwilę, aby sprawdzić jak sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym nie ma określonej formy – wystarczy po prostu zawrzeć wszystkie dane sprawy (sygnatura akt, dane pozwanego i powoda, uzasadnienie sprzeciwu), podpisać pismo i wysłać w odpowiednie miejsce. Lista danych, jakie musi zawierać sprzeciw od nakazu zapłaty w EPU:

 • dane sądu ((Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny)
 • dane powoda, dane pozwanego
 • sygnatura nakazu zapłaty (rozpoczyna się od VI N-ce …..)
 • wyraźne opisanie, że nakaz zapłaty jest zaskarżony w całości
 • jeśli dług jest przedawniony, trzeba podnieść zarzut procesowy
 • czytelny podpis, data i miejsce sporządzenia sprzeciwu

Pismo ze sprzeciwem na nakaz zapłaty należy wykonać w dwóch egzemplarzach.

Termin złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (E-Sąd)

Obowiązujące przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego jasno określają termin na złożenie swojego sprzeciwu. To 14 dni. Dwa tygodnie są liczone od daty doręczenia nakazu zapłaty lub odebrania go z poczty. Dzień odebrania przesyłki nie jest wliczany do tego terminu.

Gdzie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty (elektroniczne postępowanie upominawcze, zwykłe postępowanie)?

Odpowiedź na pytanie, gdzie należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty także jest dość prosta. Swój sprzeciw należy przekazać do Sądu, który wydał nakaz zapłaty. Jeżeli mamy do czynienia z Elektronicznym Postępowaniem Upominawczym, będzie to Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, tzw. “e-Sąd”. W innych przypadkach może być to dowolny Sąd Rejonowy lub Sąd Okręgowy. Dane odpowiedniego sądu, gdzie należy wnieść sprzeciw, znajdują się na każdym nakazie zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – darmowy wzór

Poniżej możesz pobrać darmowy wzór wniosku o sprzeciw od nakazu zapłaty przygotowany przez naszych ekspertów.

Koszt wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty – ile wynosi opłata za sprzeciw?

Jeżeli wnosimy sprzeciw do decyzji sądu (nakazu zapłaty) w postępowaniu upominawczym, nie musimy ponosić żadnej opłaty sądowej. Dotyczy to zarówno sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego przed tradycyjny sąd, jak i e-Sąd (w elektronicznym postępowaniu upominawczym).

Wysyłamy sprzeciw od nakazu zapłaty – co dalej?

W momencie terminowego i prawidłowego sprzeciwienia się od nakazu zapłaty, ten traci swoją moc w części zaskarżonej. Jeżeli zaskarżamy więc nakaz zapłaty w całości, traci on moc w całości. W tym momencie przedstawiciel konkretnego sądu wyznaczy nową datę rozprawy, na której zostanie rozpatrzony sprzeciw. Powód (osoba lub firma pozywająca dłużnika) otrzyma także odpis sprzeciwu wraz z wezwaniem do stawienia się na kolejnej rozprawie.

W takiej rozprawie powód musi odnieść się do wszystkich zarzutów. Jeżeli więc jest ich kilka, warto zawrzeć je wszystkie i dobrze udokumentować w swoim sprzeciwie od nakazu zapłaty.

Co się stanie, gdy nie wnoszę sprzeciwu od nakazu zapłaty?

W sytuacji, jeśli pozwany nie wniesie swojego sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania pisma z Sądu/e-Sądu, nakaz zostanie uprawomocniony. Tytuł egzekucyjny otrzyma wtedy klauzulę wykonalności, sprawa może zostać przekazana wtedy do komornika.  W tym momencie dłużnik może znaleźć się na przegranej pozycji, warto więc niezwłocznie skorzystać z naszego poradnika jak złożyć sprzeciw i pobrać nasz wzór sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *