Zasiłek pogrzebowy 2022. Ile wynosi? Kto może się ubiegać?

0

Śmierć bliskiej osoby to zawsze ogromna strata, z którą wiąże się wiele smutku oraz rozpaczy. Choć w takiej chwili trudno zebrać myśli, to jednak trzeba załatwić niezbędne formalności związane z organizacją pogrzebu. Nie jest to jednak mały wydatek, dlatego warto pomyśleć o dodatkowym wsparciu finansowym. Osoba, która poniosła koszty pogrzebu, może starać się o zasiłek pogrzebowy. Ile wynosi to świadczenie? Jakie warunki trzeba spełniać?

Zasiłek pogrzebowy to świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS, w zależności od ubezpieczenia, w celu pokrycia kosztów pogrzebu. Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Sprawdź ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2022 roku i komu przysługuje.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:

 • osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 • osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 • osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 • osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 • cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 • osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 • osoby, która pobierała rentę socjalną,
 • osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Oprócz tego zasiłek pogrzebowy może przysługiwać po śmierci członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4 oraz 8 i 11. I co istotne – zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Świadczenie w postaci zasiłku pogrzebowego przysługuje osobie, która zapłaciła za organizację pogrzebu. Tym samym może być to zarówno członek rodziny, jak i również osoby obce lub instytucje. Mamy tu na myśli między innymi pracodawcę czy dom pomocy społecznej. Jak więc widać, stopień pokrewieństwa ze zmarłym nie ma to na wpływu.

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

 • członek rodziny,
 • pracodawca,
 • gmina,
 • powiat,
 • dom pomocy społecznej,
 • osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osoba obca.

W przypadku członka rodziny to ZUS jasno określa, kogo można zaliczyć do tego grona. Są to:

 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice, macocha, ojczym oraz osoba przysposabiająca,
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • dzieci przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej,
 • rodzeństwo,
 • dziadkowe,
 • wnuki,
 • osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Zatem podsumowując, zasiłek pogrzebowy przysługuje podmiotom, które pokryły koszty pogrzebu.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2022 roku?

Zasiłek pogrzebowy w 2022 r. wynosi 4000 zł. Jest to maksymalna kwota, o jaką można się ubiegać.

W przypadku członka rodziny zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tys. zł, bez względu na kwotę poniesionych kosztów pogrzebu. Natomiast pozostałe podmioty otrzymają rekompensatę do wysokości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4000 zł. Jeśli za organizację pochówka płaci więcej niż jedna osoba, to wówczas zasiłek pogrzebowy zostanie podzielony proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Czy zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł będzie wystarczający na pokrycie wszystkich wydatków związanych z pogrzebem? Niestety, ale patrząc na aktualne ceny to niekoniecznie. Oczywiście wiele zależy od wysokości opłat za usługi pogrzebowe w danym rejonie Polski. Rzeczywiste koszty pogrzebu mogą być naprawdę różne, dlatego trudno ocenić, czy zasiłek pogrzebowy pokryje wszystkie wydatki. W przypadku skromnego pochówku wspomniane świadczenie powinno pokryć chociaż większą część kosztów.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Obecnie można wnioskować o zasiłek pogrzebowy na 3 sposoby:

 • przez Internet,
 • drogą pocztową,
 • osobiście w oddziale ZUS.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy przez Internet?

Wystarczy wypełnić wniosek na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jak do tego się zabrać?

Wypełnienie wniosku o zasiłek pogrzebowy przez Internet powinieneś zacząć od zalogowania się na swój profil PUE. Następnie z dostępnego katalogu usług wybierz „Złożenie dokumentu Z-12”. Po wybraniu konkretnej usługi, pora na wypełnienie wniosku. We formularzu elektronicznym uzupełnij niezbędne dane, a potem złóż dyspozycję sposobu odbioru korespondencji. Jeśli nie chcesz domyślnego przekierowania korespondencji na swój profil PUE, to masz również do wyboru opcje w formie papierowej z odbiorem osobistym lub pocztą. Na końcu podpisz wniosek za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego. I tyle – możesz wysłać wniosek do ZUS.

O czym jeszcze należy pamiętać? Po wysłaniu wniosku o zasiłek przez Internet, musisz dostarczyć osobiście lub pocztą komplet wymaganych dokumentów. O tym, jakie są to dokumenty, dowiesz się w dalszej części artykułu.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiłek pogrzebowy?

Jeśli zamierzasz złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy, to powinieneś wiedzieć, jakie dokumenty są wymagane:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (ZUS Z-12 dla ubezpieczonych w ZUS lub KRUS SR-26 dla ubezpieczonych w KRUS),
 • rachunki poniesionych kosztów pogrzebu lub kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem, jeśli oryginały zostały złożone w banku,
 • akt zgonu, akt urodzenia dziecka – w przypadku urodzenia martwego dziecka lub odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
 • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą,
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której takie świadczenie przysługuje bądź do 12 miesięcy od dnia pogrzebu tylko w wyjątkowych sytuacjach. W drugim przypadku niedotrzymanie terminów może wynikać z różnych przyczyn, na przykład z powodu późniejszego odnalezienia ciała lub zidentyfikowania osoby zmarłej. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to pamiętaj, aby dołączyć dokumenty, które uzasadnią to opóźnienie.

Jeżeli nie złożysz wniosku o zasiłek pogrzebowy w wyznaczonym terminie, to Twoje prawo do jego otrzymania niestety wygaśnie.

Ile czasu czeka się na wypłatę zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia dokumentów.

Co, jeśli zasiłek pogrzebowy nie pokryje wszystkich kosztów?

Wspominaliśmy już o tym, że zasiłek pogrzebowy nie zawsze pokryje pełne koszty organizacji pochówka. Kwota takiego świadczenia wynosi 4000 zł, a biorąc pod uwagę coraz wyższe ceny usług pogrzebowych to wcale nie jest dużo, zwłaszcza dla mniej zamożnych osób. Dlatego warto pomyśleć o innym sposobie na zdobycie dodatkowych środków na pokrycie kosztów pogrzebu. Jednym z pomocnych rozwiązań może być chwilówka online, która błyskawicznie pozwoli podratować nasz budżet.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że organizacja pogrzebu może być prawdziwym wyzwaniem, szczególnie po stracie bliskiej osoby. Dopełnienie wszelkich formalności, a następnie pokrycie takich wydatków, jak na przykład opłacanie domu pogrzebowego, niesie za sobą wiele stresu. Tym bardziej dodatkowe wsparcie finansowe w postaci pożyczki pozabankowej powinno zostać dokładnie przeanalizowane. Jednak w natłoku tych wszystkich myśli oraz emocji zazwyczaj nie ma na to wystarczająco czasu. W takiej sytuacji polecamy korzystać ze sprawdzonych rankingów pożyczek online, by szybko i bez zbędnych komplikacji uzyskać niezbędne środki na organizację pogrzebu.

5/5 - (Ilość ocen: 1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *