Umowa pożyczki. Co powinna zawierać? Pobierz darmowy wzór

0

Pożyczka może być udzielana zarówno przez instytucje finansowe, jak i również przez osoby fizyczne, na przykład rodzinę. Dlatego niezależnie od faktu, czy będzie to członek rodziny, czy jednak obca osoba, warto wiedzieć, jak wygląda prawidłowo sporządzona umowa pożyczki. O czym należy pamiętać? Co powinna zawierać? W jakiej formie należy ją zawrzeć? Przekonajmy się!

Czym jest umowa pożyczki?

Zgodnie z Art. 720. § 1.  Kodeksu cywilnego przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Umowa pożyczki to jedna z najczęściej zawieranych umów w życiu codziennym, nie tylko w obrocie gospodarczym, ale również prywatnie. Dlatego, mimo zaufania do drugiej osoby, powinno się sporządzić umowę, nawet jeśli będzie ona zawierana pomiędzy spokrewnionymi osobami. Jest to o tyle ważny, by obydwie strony – zarówno pożyczkodawca, jak i pożyczkobiorca – zabezpieczyły swój interes. Umowa pożyczka jest umową konsensualną, co oznacza, że dochodzi ona do skutku przez samo porozumienie się stron.

Polecamy również sprawdzić informacje o tym, na co uważać przy pożyczkach od osób prywatnych.

W jakiej formie zawrzeć umowę pożyczki?

Zacznijmy od tego, czy umowa pożyczki może być zawarta w formie ustnej. Jak najbardziej, ale pod pewnym warunkiem. Zgodnie z prawem pożyczka powyżej kwoty 1000 zł powinna zostać udokumentowana. Nie dotyczy to jednak instytucji finansowych. Banki oraz firmy pożyczkowe zawsze wymagają udokumentowanej formy umowy. Jeśli przykładowo zamierzasz zaciągnąć chwilówkę online, to wtedy umowa pożyczki zostanie zawarta pisemnie.

Pamiętajmy, że forma pisemna niewątpliwie jest o wiele korzystniejsza niż ustna. W razie wystąpienie ewentualnych problemów istnieje możliwość dochodzenia swoich racji na drodze sądowej.

Umowa pożyczki w walucie obcej

Pożyczka może zostać również udzielona w walucie obcej. W takim przypadku pożyczkobiorca może uregulować zobowiązanie albo w obcej walucie, albo w polskiej walucie, chyba że zapisy umowy zastrzegają spłatę w umówionej walucie.

Zwrot pożyczki w obcej walucie – jak to wygląda w praktyce? Jeśli pożyczka udzielona w obcej walucie będzie spłacana w polskich złotych, to wtedy kwota do zwrotu zostanie określona według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień jej spłaty.

Odstąpienie od umowy pożyczki przez pożyczkodawcę

Odstąpienie od umowy przez dającego pożyczkę:

Na podstawie art. 721 Kodeksu cywilnego dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Pamiętajmy, że jeśli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej to odstąpienie od niej wymaga zachowania takiej samej formy, chyba że umowa  zastrzega inny sposób odstąpienia.

Zwrot pożyczki

Umowa pożyczki powinna określać warunki zwrotu zobowiązania (termin i sposób zwrotu). Jeśli natomiast termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony w umowie, to dłużnik powinien zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu umowy przez pożyczkodawcę.

Przedawnienie roszczeń z umowy pożyczki

Kiedy następuje przedawnienie pożyczki?

  • przedawnienie długu z tytułu pożyczki związanej z działalnością gospodarczą następuje po upływie 3 lat,
  • okres przedawnienia pożyczek prywatnych natomiast wynosi 6 lat.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Umowa pożyczki powinna zawierać następujące elementy:

  1. Data i miejsce zawarcia umowy
  2. Określenie stron umowy – określenie, kto jest pożyczkodawcą, a kto pożyczkobiorcą.

Jeśli umowa jest zawierana pomiędzy osobami fizycznymi, konieczne będzie precyzyjne oznaczenie stron. Należy podać ich imiona, nazwiska, daty urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku osób prawnych dodatkowo firmę, adres rejestrowy, NIP, REGON, numer KRS.

  • Określenie przedmiotu umowy – wskazanie kwoty pieniężnej, którą pożyczkobiorca pożycza.
  • Termin i sposób zwrotu przedmiotu umowy – należy jasno określić termin i formę zwrotu pożyczki.

Należy określić, czy pożyczka zostanie zwrócona w gotówce, czy przelewem na rachunek bankowy pożyczkodawcy, a także czy jest możliwość przedterminowej spłaty. Jeśli w umowie pożyczki nie zostanie wskazany termin zwrotu, wówczas pożyczka powinna zostać zwrócona w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu umowy.

  • Oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy – to element umowy, którego celem jest zabezpieczenie pożyczkodawcy w razie niewypłacalności klienta.
  • Warunki wypowiedzenia umowy
  • Podpisy stron

Umowa pożyczki –  darmowy wzór

Poniżej znajdziesz darmowy wzór umowy pożyczki do pobrania.

5/5 - (Ilość ocen: 1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *