Skarga na komornika – jak napisać? Darmowy wzór skargi na komornika

0

Uważasz, że komornik działa w sposób niezgodny z prawem? Możesz złożyć na niego skargę! Sprawdź jak napisać lub pobierz darmowy wzór skargi na komornika.

Proces egzekucji zobowiązania bardzo często bywa stresujący, a sam komornik może wywoływać w nas skrajne emocje. Pamiętajmy, że na każdym etapie ściągania należności, przysługuje nam prawo do skargi na działania komornicze. Tym bardziej warto to uczynić, jeśli podejrzewamy, że komornik działa w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Poniżej przedstawiamy informacje na temat skargi na komornika i udostępniamy darmowy wzór pisma do pobrania.

Komornik musi działać w określony sposób

Realizując sądowy tytuł wykonawczy, komornik egzekwuje należności od dłużnika, stając się niejako „realizatorem” praw przysługujących wierzycielowi. Nie może on działać samowolnie, nie może też działać z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów. Przykładowo, jeśli wierzyciel wskazał, że dług ma być w pierwszej kolejności ściągany z rachunku bankowego, to komornik nie może pominąć tego etapu na rzecz zajęcia nieruchomości. Jakakolwiek samowola komornicza może stanowić pretekst do wniesienia skargi na czynności komornicze. Co więcej, w przypadku rażącego naruszenia, komornik naraża się na postępowanie przed Komisją Dyscyplinarną Krajowej Rady Komorniczej. Konieczne jest więc, by komornik działał nie tylko zgodnie z wolą wierzyciela, ale przede wszystkim postępował zgodnie z literą prawa.

Dłużnik też ma swoje prawa!

Choć dla zdecydowanej większości komorników przestrzeganie prawa jest całkowicie naturalne, zdarzają się niechlubne wyjątki. Poza oczywistymi obowiązkami, takimi jak nieutrudnianie postępowania komorniczego czy spłacenie wierzyciela w całości, dłużnik ma również swoje niezbywalne prawa. Wobec stresującej sytuacji lub chęci jak najszybszego „pozbycia się” komornika, dłużnicy często zapominają o tym, czego mogą domagać się od funkcjonariusza.

Prawa osoby zadłużonej – pełna lista praw dłużnika

Do najważniejszych praw dłużnika zaliczymy:

  • Prawo do godnego traktowania – dłużnik nie może być pozbawiany konstytucyjnego, elementarnego poszanowania jego godności osobistej;
  • Prawo do informacji – dłużnik ma prawo dowiedzieć się, z czego wynika egzekwowana od niego należność oraz jakie dokumenty to potwierdzają;
  • Prawo do prywatności – komornik nie ma prawa dzwonić lub nachodzić dłużnika w określonych porach (dni robocze od 21:00 do 7:00, soboty, niedziele i święta);
  • Prawo do skargi – dłużnik może złożyć skargę na działania komornicze w sytuacji jakiegokolwiek podejrzenia nieprawidłowości i oczekiwać rzetelnych wyjaśnień;
  • Prawo do przestrzegania terminów – zarówno wierzyciel, jak i komornik mają obowiązek przestrzegania ustaleń ugody czy terminów ustawowych;
  • Prawo do pomocy prawnej – jeżeli dłużnik ma wątpliwości co do procesu egzekwowania nieruchomości, może skorzystać z pomocy kompetentnych osób;
  • Prawo do postępowania sądowego – jeśli działania wierzyciela lub komornika rażąco naruszą dobro dłużnika, ten może skierować przeciwko nim powództwo;
  • Prawo do zachowania mienia niepodlegającego egzekucji – komornik nie może zarekwirować dóbr wskazanych w art. 829 kodeksu postępowania cywilnego;
  • Prawo do zachowania środków finansowych niepodlegających egzekucji – jak wyżej, komornik nie może zająć kwoty z konta niepodlegającej egzekucji;
  • Prawo do wyboru kolejności spłaty zadłużenia – jeśli komornik działa w interesie więcej niż jednego wierzyciela, dłużnik może wybrać, komu najpierw spłaci dług;

Jak zatem możemy zauważyć, dłużnik nie jest pozbawiony ochrony – wręcz przeciwnie. Istnieje wiele ograniczeń, które sprawiają, że komornik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Nawet jeżeli długi sięgają setek tysięcy czy milionów złotych, każdy komornik ma obowiązek przestrzegać praw dłużnika.

Skarga na komornika – gdzie ją złożyć?

Problematyka składania skargi na komornika wiąże się z faktem, że nie można jej wnieść osobiście. Jeszcze do 2016 roku dłużnik będący w poczuciu niesprawiedliwości lub krzywdy osobiście zanosił stosowny wniosek do sądu rejonowego. Obecnie proces wygląda nieco inaczej – choć sądy rejonowe dalej rozpatrują skargi na czynności komornicze, to nie zanosimy pisma osobiście. Robi to komornik, na którego skarga zostaje złożona, co dla wielu osób może się wydać skrajnie absurdalne. Można pomyśleć, że taka sytuacja stwarza idealną sytuację dla komornika, by ten „przypadkowo zawieruszył” nasze pismo. Jednakże uspokajamy – funkcjonariuszowi nie opłaca się dokonywać tego typu matactw. Jeżeli dopuściłby się tak rażącego naruszenia przepisów, z pewnością zostałby odsunięty od dalszego egzekwowania należności. Ponadto, Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej z pewnością wszczęłaby swoje odrębne postępowanie wyjaśniające – a to spory kłopot dla komornika.

Skarga na komornika ze strony wierzyciela

Myśląc o skardze na komornika, kojarzymy przede wszystkim dłużnika, który doświadcza nieprawidłowości ze strony funkcjonariusza państwowego. Prawda jednak jest taka, że każda osoba może złożyć skargę na komornika, o ile zachodzą do tego przesłanki. Jeśli wierzyciel uzna, że komornik działa zbyt opieszale, niedbale lub nie dochowuje należytej staranności, może także złożyć skargę. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji, gdy nam samym zdołało się ustalić majątek komornika, a funkcjonariusz dalej uważa, że dłużnik jest nieściągalny. Jest to ewidentny przejaw opieszałości komornika (by nie użyć sformułowania „niekompetentny”), który podlega zaskarżeniu.

Co się stanie po złożeniu skargi na komornika?

Po złożeniu skargi na czynności komornika, sąd rejonowy ma siedem dni na ustosunkowanie się do naszych zarzutów. Jeśli pierwotna skarga zawierała braki formalne, sąd wzywa skarżącego do uzupełnienia braków. Jeżeli natomiast pismo było sporządzone prawidłowo, wówczas istnieją trzy rozstrzygnięcia przewidziane prawem:

Skarga zostaje w całości lub w części uwzględniona

Sąd stwierdza, że faktycznie interesy skarżącego zostały naruszone, wobec czego wadliwa czynność zostaje prawnie cofnięta. W przypadku ciężkich naruszeń może zostać zarządzone postępowanie dyscyplinarne przeciwko komornikowi.

Skarga zostaje w całości lub w części oddalona

Jeżeli sąd nie dopatrzy się nieprawidłowości w postępowaniu komornika lub okoliczności zajścia rzekomego zdarzenia są niejasne, sąd może oddalić skargę. Wówczas moc prawna zaskarżanej czynności zostaje podtrzymana.

Skarga zostaje odrzucona

Jeżeli skarżący nie dochował warunków złożenia skargi (np. złożył skargę po terminie, nie uzupełnił braków pomimo wezwania), sąd może odrzucić skargę. Wówczas nie dochodzi do jej rozpatrzenia, a zaskarżona czynność dalej obowiązuje.

Skarga na komornika – darmowy wzór pisma do pobrania

Mamy już całkiem sporą wiedzę na temat tego, co komornik może, a czego nie może. Jesteśmy także świadomi nie tylko ciążących na dłużniku obowiązków, ale także i jego praw. Wiedząc też, gdzie należy złożyć skargę na komornika, pozostaje nam sporządzenie stosownego dokumentu. Przygotowaliśmy aktualny i kompletny wzór skargi na komornika, który można pobrać całkowicie za darmo. Nasz bezpłatny wzór skargi na komornika wystarczy wydrukować, a następnie uzupełnić stosownymi danymi oraz opatrzeć opisem sytuacyjnym. Tak przygotowany dokument podpisujemy, a następnie składamy do właściwego terenowo sądu rejonowego przez ręce komornika. Następnie czekamy na odpowiedź oraz na poprawę postępowania funkcjonariusza lub przydzielenie nowego komornika do naszej sprawy.

Zostaw ocenę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *