Projekt ustawy o kredytach hipotecznych

porównanie kredytów hipotecznych

29 grudnia 2016 r. rząd przyjął projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Projekt ma na celu dostosowanie polskiego prawa do postanowień unijnej dyrektywy i zapewnić ochronę konsumentów, zawierających umowy o kredyt hipoteczny. Regulacja problematyki kredytów związanych z nieruchomościami ma przyczynić się do wzmocnienia pozycji konsumenta na rynku kredytów konsumenckich i hipotecznych poprzez lepszą przejrzystość ofert kredytowych. Dodatkowo ustawa ma zapewnić odpowiednią weryfikację zdolności kredytowej klientów oraz zabezpieczyć konsumentów przed nierzetelną reklamą.

Kredyty hipoteczne będą udzielane wyłącznie przez banki i SKOK-i

1) Kredytodawcami będą mogły być wyłącznie banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną lub oddziały instytucji kredytowych, SKOK-i.

2) Nadzór KNF. Udzielanie kredytów hipotecznych znajdzie się pod ścisłym nadzorem KNF. Oznacza to, że kredytów nie będą mogły udzielać podmioty pozabankowe.

3) Waluta kredytu. Kredyt hipoteczny będzie udzielany wyłącznie w walucie, w której klient uzyskuje większość dochodów. Rekomendacja S wydana przez KNF dotyczy obecnie jedynie banków. Ustawa obejmuje wszystkich kredytodawców w niej wskazanych.

Konsument zarabiający w złotych nie dostanie kredytu hipotecznego w walucie obcej. Kredyty takie są bardziej ryzykowane dla konsumentów, którzy zarabiają w złotówkach, ze względu na ryzyko zmiany kursów walutowych.

Kredyt hipoteczny i konieczność zakupu innego produktu

1) Zakaz sprzedaży wiązanej. Zawarcie umowy kredytu hipotecznego nie będzie mogło być uzależnione od zakupu przez konsumenta innego produktu finansowego. Kredytodawca będzie jednak mógł zaoferować korzystniejsze warunki udzielenia kredytu, jeżeli konsument zdecyduje się na zakup innego produktu finansowego.

2) Rachunek bankowy i sprzedaż wiązana. Zakaz sprzedaży wiązanej nie będzie dotyczyć prowadzonego bezpłatnie rachunku bankowego lub ROR, którego jedynym celem będzie gromadzenie środków finansowych z przeznaczeniem na spłatę kredytu hipotecznego, jego obsługę lub zapewnienie kredytodawcy dodatkowego zabezpieczenia w przypadku zaległości w spłacie zadłużenia.

3) Ubezpieczenie. Kredytodawca będzie mógł wymagać od kredytobiorcy zawarcia lub posiadania umowy ubezpieczenia kredytu hipotecznego połączonej z przelewem wierzytelności dotyczącej umowy o kredyt hipoteczny.

Jednoznaczne, rzetelne, zrozumiałe i widoczne informacje reklamowe i marketingowe dotyczące kredytów hipotecznych

1) Minimalny katalog informacji ogólnych dotyczących umowy o kredyt hipoteczny. Zawiera wykaz informacji, które będą musiały być udostępnione konsumentowi przed zawarciem umowy o kredyt. Podmiot będzie zobowiązany do poinformowanie klienta między innymi:

- o okresie na jaki umowa o kredyt hipoteczny może być zawarta,
- rodzaju dostępnej stopy oprocentowania (należy wskazać czy jest to stopa stała zmienna, czy stanowiąca połączenie obydwu),
- o całkowitej kwocie kredytu i jego całkowitym koszcie, przedstawionych na reprezentatywnym przykładzie.

2) Porównanie kredytów hipotecznych. Zanim klient podpisze umowę o kredyt hipoteczny otrzyma na trwałym nośniku zindywidualizowane informacje, które pomogą mu porównać oferty kredytów hipotecznych dostępnych na rynku. Informacje będą przekazywane na formularzu informacyjnym.

Udzielanie kredytu hipotecznego, zawieranie umowy o kredyt hipoteczny i odstąpienie od umowy kredytowej

1) Wniosek i decyzja dotycząca kredytu hipotecznego. Kredytodawca, pośrednik lub agent kredytu hipotecznego, będzie zobowiązany do przekazania konsumentowi decyzji kredytowej na trwałym nośniku w 21 dniu od dnia otrzymania wniosku. Łącznie z decyzją klient otrzyma dodatkowo formularz informacyjny dotyczący kredytu. Decyzja kredytowa wraz formularzem informacyjnym będzie wiążąca dla kredytodawcy przez co najmniej 14 dni.

2) Ocena zdolności kredytowej. Kredytodawca będzie zobowiązany dokonać oceny zdolności kredytowej konsumenta przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny. Ocena zdolności kredytowej zostanie dokonywana na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta, z odpowiednich baz danych (np. BIK) lub zbiorów własnych kredytodawcy. Kredytodawca będzie miał prawo zażądać od konsument dodatkowych informacji i dokumentów potrzebnych do dokonania oceny zdolności kredytowej.

3) Odstąpienie od umowy. Konsument, będzie miał 14 dni - bez podawania przyczyny - na odstąpienie bezpłatne od umowy kredytowej od dnia jej zawarcia. Jedynymi kosztami, którymi będzie obciążony są odsetki za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia jego spłaty.

4) Wynagrodzenie personelu dokonującego oceny zdolności kredytowej nie będzie uzależnione od ilości zaakceptowanych wniosków. Ma to zapobiec sytuacji, gdy pracownik instytucji podwyższa zdolność kredytową klienta, aby zwiększyć swoje wynagrodzenie.

5) Zła ocena zdolności kredytowej. W przypadku, kiedy ocena zdolności kredytowej nie została wykonana prawidłowo, instytucja nie będzie mogła z tego powodu rozwiązać lub zmienić umowy o kredyt hipoteczny, chyba że jest to korzystne dla klienta i on się na to zgodzi.

6) Ocena zdolności kredytowej, a niekompletne informacje. Przedstawienie przez konsumenta niekompletnych informacji, niezbędnych do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, nie będzie podstawą do wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę. Rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania w przypadku, kiedy konsument celowo odmówił ujawnienia informacji lub podał nieprawdziwe informacje.

Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzację zadłużenia w przypadku, gdy konsument nie jest w stanie spłacać zobowiązań. Kredytodawca powinien umożliwić restrukturyzację zadłużenia konsumentowi, jeżeli będzie to uzasadnione oceną jego sytuacji majątkowej.

Restrukturyzacja będzie mogła być dokonywana poprzez:

- zaoferowanie konsumentowi możliwości czasowego zawieszenia spłaty kredytu hipotecznego,
- zmianę wysokości rat kapitałowo-odsetkowych,
- wydłużenie okresu kredytowania,
- inne działania umożliwiające spłatę zobowiązania.

Spłata kredytu hipotecznego przed terminem

1) Spłata całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie będzie możliwa w każdym momencie trwania umowy.

2) Koszt spłaty kredytu przed terminem. Konsument będzie mógł wystąpić do kredytodawcy z wnioskiem o przekazanie informacji o kosztach dokonania takiej spłaty.

W przypadku, jeżeli klient zdecyduje się na spłatę całości zadłużenia przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu zostanie obniżony o odsetki i inne koszty kredytowe przypadające na okres, o który skrócono obowiązywanie umowy, nawet gdyby konsument poniósł je przed spłatą.

3) Koszt spłaty kredytu przed terminem - zasady. Zostały również określone zasady pobierania rekompensaty przez kredytodawcę w przypadku spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie.

Rejestr pośredników kredytowych oraz nadzór nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

1) Rejestr pośredników kredytowych będzie prowadzony przez KNF, do którego zostaną wpisani pośrednicy kredytu hipotecznego, agenci oraz pośrednicy kredytu konsumenckiego.

2) Działalność dotycząca pośrednictwa kredytu hipotecznego będzie nadzorowana przez KNF.

3) Świadczenie usług związanych z pośrednictwem kredytu hipotecznego będzie wykonywane wyłącznie przez pośredników kredytu hipotecznego lub agentów.

Projekt ustawy dodatkowo wprowadza także obowiązkowy rejestr pozabankowych instytucji pożyczkowych udzielających kredytów konsumenckich i pośredników kredytu konsumenckiego.

Podjęcie działalności w tym zakresie uwarunkowane będzie uzyskaniem wpisu do rejestru, prowadzonego przez KNF, po spełnieniu ustawowo określonych przesłanek (m.in. niekaralność w zakresie wskazanych przestępstw).

Opracowano na podstawie: Projekt ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Źródło: www.premier.gov.pl
Kredyt hipoteczny


Porownywarkabankow.pl
Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka Plikow Cookies Jezeli nie chcesz, by pliki cookies byly zapisywane na Twoim dysku zmien ustawienia swojej przegladarki.